SỬA LỖI NHẬP SỐ LẺ KHI ĐẶT MÓN TRÊN PHẦN MỀM CUK CUK


Mô tả:

-Trên Windows 10 64bit Bản LTSC 2018, thì không bị lỗi

-Trên Windows 10 Iot 64bit Bản LTSC 2021, bị lỗi:
+Khi nhân viên...